Teren działania poradni

ZESPÓŁ PORADNI NR 2 W LUBLINIE. PORADNIA PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA NR 4 IM. JERZEGO CIESIELSKIEGO W LUBLINIE, UL. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 1, 20-078 LUBLIN

Uchwała Nr 752/XXX/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie określenia terenu działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez miasto Lublin Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), art. 2 pkt 6, art. 4 pkt 16, art. 8 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), w związku z art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: § 1 Określa się teren działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez miasto Lublin, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2 Traci moc uchwała nr 460/XVII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia terenu działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych prowadzonych przez miasto Lublin. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin Jarosław Pakuła Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin

a) Przedszkola:

1) Przedszkole nr 4, ul. Niecała 1, 20-060 Lublin;
2) Przedszkole nr 5, Al. Racławickie 42b, 20-043 Lublin;
3) Przedszkole nr 10, ul. Zuchów 4, 20-047 Lublin;
4) Przedszkole nr 15, ul. Bohaterów Monte Cassino 7, 20-808 Lublin;
5) Przedszkole nr 18, ul. Lipowa 12a, 20-024 Lublin;
Id: 4FF308B5-1B50-421E-83C3-6BCA0D1F1E49. Podpisany Strona 11 z 16
6) Przedszkole nr 19, ul. Weteranów 5, 20-038 Lublin;
7) Przedszkole nr 25, al. Warszawska 37a, 20-824 Lublin;
8) Przedszkole nr 26, ul. Rynek 12, 20-111 Lublin;
9) Przedszkole nr 28, ul. Krucza 6, 20-022 Lublin;
10) Przedszkole nr 43, ul. Skautów 11a, 20-055 Lublin;
11) Przedszkole Parafialne im. Bł. Honorata Koźmińskiego, ul. Zbożowa 75, 20-827 Lublin;
12) Katolickie Przedszkole im. Św. Franciszka z Asyżu, ul. I Armii Wojska Polskiego 9, 20-078 Lublin;
13) Przedszkole Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, ul. Orlanda 15-17, 20-712 Lublin;
14) Przedszkole Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, ul. Sudecka 49-53, 20-867 Lublin;
15) „Akwarelki” Prywatne Przedszkole Językowo-Artystyczne, Al. Racławickie 15, 20-059 Lublin;
16) Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaczka” , ul. ks. J. Popiełuszki 28D, 20-052 Lublin;
17) Przedszkole Niepubliczne „Bajkolandia”, ul. Skrajna 2, 20-802 Lublin;
18) Niepubliczne Przedszkole „Moje Przedszkole”, ul. J Bema 1, 20-045 Lublin;
19) Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Hello Kids” , ul. K. J. M. Rayskiego 3, 20-060 Lublin;
20) Prywatne Przedszkole „U Pana Kleksa”, ul. Sławin 70, 20-828 Lublin;
21) Prywatne Dwujęzyczne Przedszkole "Motylek", al. Warszawska 43, 20-803 Lublin;
22) Przedszkole Niepubliczne "Mali Giganci II " w Lublinie Małgorzata Juda, ul. T. Strzembosza 3 lok. 4, 20-153 Lublin;
23) Przedszkole Niepubliczne "Zacisze" z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Cicha 8, 20-078 Lublin;
24) Niepubliczne Przedszkole "Calineczka", ul. J. Lisa 9, 20-834 Lublin;
25) Niepubliczny Punkt Przedszkolny "U Pana Kleksa", ul. Sławin 70, 20-828 Lublin;
26) Przedszkole Niepubliczne „Bajninio” w Lublinie, ul. Kasztelańska 31 lok. 4, 20-810 Lublin;
27) Przedszkole Prywatne „Chatka Puchatka 2”, ul. Bogdanówka 9, 20-810 Lublin;
28) Niepubliczne Przedszkole "Dobry Start" , ul. Junoszy 47, 20-058 Lublin.

b) Szkoły podstawowe:

1) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta, ul. Czwartaków 11, 20-045 Lublin;
2) Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja, al. J. Długosza 8, 20-054 Lublin prowadząca klasy
dotychczasowego Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie
3) Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego, al. J. Piłsudskiego 26, 20-407 Lublin;
Id: 4FF308B5-1B50-421E-83C3-6BCA0D1F1E49. Podpisany Strona 12 z 16
4) Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi, ul. Zuchów 1, 20-047 Lublin;
5) Szkoła Podstawowa nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny, ul. Niecała 1, 20-060 Lublin;
6) Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, ul. G. Narutowicza 8, 20-004 Lublin.

c) Gimnazja:

1) Pallotyńskie Gimnazjum im. Stefana Batorego, al. Warszawska 31, 20-803 Lublin;
2) Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego, ul. B. Paśnikowskiego 6, 20-707 Lublin.

d) Licea ogólnokształcące:

1) V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Lipowa 7, 20-020 Lublin;
2) XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, ul. Lipowa 25, 20-020 Lublin
prowadzące klasy dotychczasowego Gimnazjum nr 9 im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie;
3) Pallotyńskie Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego, al. Warszawska 31, 20-803 Lublin;
4) Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego, ul. B. Paśnikowskiego 6, 20-707 Lublin;
5) Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka Stowarzyszenia „Szansa”, ul. Kapucyńska 1a, 20-009 Lublin.

e) Zespoły szkół:

1) Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego, ul. Podwale 11, 20-117 Lublin;
2) Zespół Szkół nr 11, ul. Farbiarska 8, 20-107 Lublin;
3) Zespół Szkół nr 12, ul. Sławinkowska 50, 20-810 Lublin.

f) Inne szkoły i placówki:

1) Niepubliczne Technikum Leśne, ul. Kapucyńska 1a, 20-009 Lublin;
2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Zakładowa 11a, 20-820 Lublin;
3) Dom Rodzinny Nr 1, ul. Kilińskiego 12, 20-809 Lublin;
4) Dom Rodzinny Nr 2, ul. Mineralna 21, 20-818 Lublin;
5) Dom Rodzinny Nr 3, ul. Gen. B. Ducha 38, 20-818 Lublin;
6) Dom Rodzinny Nr 4, ul. Gliniana 17/18, 20-616 Lublin, ul. Strzembosza 1/73 20-153 Lublin.